Herència legitima | Advocat herències CC

La legitima

La legítima suposa una quantitat de diners resultant de l’repartiment entre tots els fills de la víctima.

herència legitima | Advocat herències CC

És important valorar bé la herència legitima en una herència. Bàsicament el haurà d’abonar l’hereu als legitimaris. És un percentatge que per llei ha d’acabar en mans d’una o diverses persones determinades. Aquest valor equival a un terç de tota l’herència de l’difunt que correspondrà als seus hereus legítims que, habitualment, solen ser els fills generalment, en cas de no haver descendents, l’herència legítima està destinada als ascendents o front la seva absència, a l’cònjuge de testador. No obstant això, cada comunitat autònoma té establert el seu propi ordre successori per determinar a qui correspon la herència legitima en cas de no existir membres de l’parentiu més proper.
Hi ha situacions que poden porten a la idea de desheretar per complet a fills i deixar-los sols amb la legítima. Això és complicat, i només es pot fer si es dóna alguna de les causes recollides en el Codi Civil per a efectuar la seva anul·lació.
Les parts d’una herència que els correspondria als legitimaris segons el Codi Civil la legítima dels fills i descendents són les dues terceres parts de l’herència de el pare i de la mare. La herència legitima dels pares és la meitat de l’herència i si concorren amb el cònjuge és un terç. La legítima de el cònjuge si concorre amb fills és l’usdefruit de l’terç de millora, si concorre amb ascendents del difunt té dret a l’usdefruit de la meitat de l’herència, si no té ascendents ni descendents té dret a l’usdefruit de dos terços de l’herència.
A la legítima pot renunciar-se, o bé per pacte successori previ davant de notari, o bé per escriptura de renúncia posterior a la defunció de causant.

Servei Advocats Online

Una de les possibilitats a l’hora d’oferir els nostres serveis: tramitar testament, tramitar herència, la legítima, etc… És bastant comú entre els nostres clients fer l’entrevista per telèfon o videoconferència, un cop tenim les dades necessàries les gestions són les mateixes que si ho féssim de forma presencial.