Herències | Advocat herències CC

Tramitar herència

Ens ocupem de forma global sobre tot el relacionat amb la seva herència, assessorant perquè eviti pagar els menys despeses e impostos possibles.

Herències Advocats

En Advocat herències CC fem un estudi complet de les possibilitats que té la seva herència.
L’Herència és l’acte jurídic mitjançant el qual una persona que mor transmet els seus béns, drets o obligacions (deutes) a altres persones, que en conjunt es denominen hereus. Generalment aquesta última voluntat la indiquem en un document anomenat Testament.
El Testament és un document que vam redactar en vida (davant notari), indicant la nostra última voluntat amb les nostres pertinences o béns. Si la persona difunta no deixo Testament els hereus hauran de tramitar l’acta de Declaració d’hereus o Abintestato.
El nostre servei d’herència consisteix en la tramitació de el document hereditari (escriptura o document privat) i consta de diverses fases:
• Obtenció de dades per al càlcul de les despeses de la tramitació (sense cost ni compromís per als hereus).
• Assessorament on-line amb els hereus (persona de contacte).
• Obtenció dels documents oficials per iniciar tramiti en notària:
• Certificat de defunció.
• Certificat d’últimes voluntats.
• Certificat d’Assegurances de vida.
• Valoració dels béns a les necessitats dels hereus.
• agendar signatura a la notaria sol·licitada pels hereus.
• Càlcul i presentació de l’impost de successions.
• Presentació de Plusvàlua en els ajuntaments corresponents.
• Gestió davant els Registres de la propietat per a la inscripció de l’escriptura d’herència.
El temps màxim per a la tramitació de l’herència és de 6 mesos (des de la mort, fins que es presenta l’impost de successions en la Hisenda local).
L’Herència és un document obligatori per a l’acceptació dels béns d’una persona difunta. Sense aquest document no es podrà prendre possessió dels béns, en el cas de béns immobles o béns dineraris (saldos en bancs).

Els impostos que estan relacionats amb l’Herència són:

• L’impost de successions, que es presenta en la Hisenda local de la residència de l’difunt.
• L’impost de Plusvàlua dels béns immobles, que es liquidaran a l’ajuntament de cada localitat on estiguin emplaçats els béns. Els professionals que intervenen en la gestió de l’herència són: notari, gestor i registrador de la propietat (en els casos d’heretar béns immobles)..

Servei Advocats Online

Una de les possibilitats a l’hora d’oferir els nostres serveis: tramitar testament, tramitar herència, etc… És bastant comú en