Herències | Advocat herències CC

Tramitar herència

Ens ocupem de forma global sobre tot el relacionat amb la seva herència, assessorant perquè eviti pagar els menys despeses e impostos possibles.

Herències Advocats

En Advocat herències CC fem un estudi complet de les possibilitats que té la seva herència.
L’Herència és l’acte jurídic mitjançant el qual una persona que mor transmet els seus béns, drets o obligacions (deutes) a altres persones, que en conjunt es denominen hereus. Generalment aquesta última voluntat la indiquem en un document anomenat Testament.
El Testament és un document que vam redactar en vida (davant notari), indicant la nostra última voluntat amb les nostres pertinences o béns. Si la persona difunta no deixo Testament els hereus hauran de tramitar l’acta de Declaració d’hereus o Abintestato.
El nostre servei d’herència consisteix en la tramitació de el document hereditari (escriptura o document privat) i consta de diverses fases:
• Obtenció de dades per al càlcul de les despeses de la tramitació (sense cost ni compromís per als hereus).
• Assessorament on-line amb els hereus (persona de contacte).
• Obtenció dels documents oficials per iniciar tramiti en notària:
• Certificat de defunció.
• Certificat d’últimes voluntats.
• Certificat d’Assegurances de vida.
• Valoració dels béns a les necessitats dels hereus.
• agendar signatura a la notaria sol·licitada pels hereus.
• Càlcul i presentació de l’impost de successions.
• Presentació de Plusvàlua en els ajuntaments corresponents.
• Gestió davant els Registres de la propietat per a la inscripció de l’escriptura d’herència.
El temps màxim per a la tramitació de l’herència és de 6 mesos (des de la mort, fins que es presenta l’impost de successions en la Hisenda local).
L’Herència és un document obligatori per a l’acceptació dels béns d’una persona difunta. Sense aquest document no es podrà prendre possessió dels béns, en el cas de béns immobles o béns dineraris (saldos en bancs).

Els impostos que estan relacionats amb l’Herència són:

• L’impost de successions, que es presenta en la Hisenda local de la residència de l’difunt.
• L’impost de Plusvàlua dels béns immobles, que es liquidaran a l’ajuntament de cada localitat on estiguin emplaçats els béns. Els professionals que intervenen en la gestió de l’herència són: notari, gestor i registrador de la propietat (en els casos d’heretar béns immobles)..

Servei Advocats Online

Una de les possibilitats a l’hora d’oferir els nostres serveis: tramitar testament, tramitar herència, etc… És bastant comú entre els nostres clients fer l’entrevista per telèfon o videoconferència, un cop tenim les dades necessàries les gestions són les mateixes que si ho féssim de forma presencial.

Quan la persona difunta no ha deixat testament a Catalunya, si el difunt mor sense descendents (fills o néts), i sense cònjuge o parella de fet, els hereus seran els seus pares a parts iguals. En el cas que només quedi un dels dos progenitors amb vida, aquest serà el que hereti tot el patrimoni. Quan el difunt deixa testament els seus hereus legals són els que indica el mateix.

Cònjuge. En el cas de les parelles de fet, no entren en el dret a herència sense testament, a l’igual que si la situació matrimonial s’hagués trencat per divorci o separació judicial.

En les herències sense testament haurem d’aportar un reconeixement d’hereus o Abintestato. Segons el Codi Civil, la successió d’hereus legals sense testament, per ordre de prioritat és la següent en la comunitat Catalana:

Fills i descendents
El cònjuge o parella de fet vídua
ascendents
col·laterals
La Generalitat.

Aquesta situació es dóna en el període d’interval que es produeix entre la mort d’una persona i l’acceptació formal de l’herència per persona o persones que han estat designats legítims hereus. Cal tenir en compte que a l’herència jacent se la reconeix com a continuadora de la personalitat de la víctima i, per tant, pot ser part demandant o demandada en un procediment judicial, pot ser objecte d’obligacions tributàries i, fins i tot, pot declarar-se o ser declarada en concurs de creditors. D’aquí la importància de que l’herència jacent compti amb un marmessor o un administrador que la representi en totes les instàncies i vetlli per la conservació dels béns hereditaris fins que algun o tots els hereus hagin acceptat l’herència.

La persona cridada a heretar pot acceptar o repudiar l’herència tan aviat com tingui coneixement dels seus drets sobre la mateixa. Aquesta acceptació o rebuig és irrevocable. Si la renúncia a l’herència és abdicativa (renúncia pura i simple), l’herència passarà a una altra persona. A Catalunya hi ha l’opció, que és l’acceptació de l’herència a benefici d’inventari. És a dir, que si l’herència comprèn també deutes, aquestes no comprometran el patrimoni dels hereus, sinó que seran cancel·lades amb el patrimoni que hagi estat deixat en herència. D’aquesta manera, els hereus obtindran el sobrant després de cancel·lar els deutes.

Bàsicament en l’acceptació de l’herència a Catalunya hi ha algunes particularitats amb relació a altres comunitats espanyoles. Aquestes diferències consisteix en l’impost de successions, en el repartiment de legítima als fills que no s’hereten, la renúncia a l’herència i la determinació dels hereus legals quan la persona difunta no deixa testament.

Fem la estudi de herències Barcelona, herències Tarragona, herències Lleida, herències Girona, herències Catalunya, tramitar herència.

EXPLIQUI’NS EL CAS

*Camps obligatoris

  Contacta’ns

  Expliqui’ns el seu cas amb els detalls que consideri més importants.
  Ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

  Oficina

  Carrer de Lleida, 40, bajos 2ª
  Sant Boi de Llobregat 08830
  Barcelona.