Testament | Advocat Herències CC

Realitzem la gestió íntegra del seu testament.

Tramitar Testament - Advocat Herències CC

En Advocat herències CC fem un estudi complet de les possibilitats del seu testament.

El Testament és la declaració voluntària d’una persona expressant el que vol que es faci amb els seus béns després de la seva mort.

El nostre servei de Testament consisteix en tres fases ben diferenciades:
• Assessorament a el client i captació de dades per a la redacció del testament.
• Presentació de l’esborrany del document a client.
• Signatura en la Notària més propera al domicili de client.

Els Testaments es poden modificar en el transcurs de la nostra vida. Quan vam redactar un nou testament automàticament anul·la l’anterior.
En el testament podem fer Llegats de propietats o béns a persones en particular o repartir en percentatges els nostres béns entre els hereus.
Els Testament originals queden arxivats en el Protocol de notari on se signa. El que el notari ens lliura en el moment de la signatura és una còpia.

Quan morim, els nostres hereus per tramitar l’herència hauran de sol·licitar una còpia autèntica. La còpia que el notari ens lliura en el moment de la signatura, no serveix per a la gestió i acceptació de l’herència.

Servei Advocats Online

Una de les possibilitats a l’hora d’oferir els nostres serveis: tramitar testament, tramitar herència, impost de successions,etc… És bastant comú entre els nostres clients fer l’entrevista per telèfon o videoconferència, un cop tenim les dades necessàries les gestions són les mateixes que si ho féssim de forma presencial.