Testament | Advocat Herències CC

Realitzem la gestió íntegra del seu testament.

Tramitar Testament - Advocat Herències CC

En Advocat herències CC fem un estudi complet de les possibilitats del seu testament.

El Testament és la declaració voluntària d’una persona expressant el que vol que es faci amb els seus béns després de la seva mort.

El nostre servei de Testament consisteix en tres fases ben diferenciades:
• Assessorament a el client i captació de dades per a la redacció del testament.
• Presentació de l’esborrany del document a client.
• Signatura en la Notària més propera al domicili de client.

Els Testaments es poden modificar en el transcurs de la nostra vida. Quan vam redactar un nou testament automàticament anul·la l’anterior.
En el testament podem fer Llegats de propietats o béns a persones en particular o repartir en percentatges els nostres béns entre els hereus.
Els Testament originals queden arxivats en el Protocol de notari on se signa. El que el notari ens lliura en el moment de la signatura és una còpia.

Quan morim, els nostres hereus per tramitar l’herència hauran de sol·licitar una còpia autèntica. La còpia que el notari ens lliura en el moment de la signatura, no serveix per a la gestió i acceptació de l’herència.

Servei Advocats Online

Una de les possibilitats a l’hora d’oferir els nostres serveis: tramitar testament, tramitar herència, impost de successions,etc… És bastant comú entre els nostres clients fer l’entrevista per telèfon o videoconferència, un cop tenim les dades necessàries les gestions són les mateixes que si ho féssim de forma presencial.

El document de voluntats anticipades (DVA), també anomenat testament vital, és un document adreçat a el metge o metgessa responsable, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat. El document també serveix per designar un representant que actuï com a interlocutor o interlocutora vàlida o vàlid amb el metge o l’equip sanitari, en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa. Aquest document s’ha de formalitzar a través d’notari o davant tres testimonis.
Cal incorporar aquest document en la història clínica de l’pacient.
Per facilitar l’accés als metges que l’han de tenir en compte, el DVA es pot inscriure en el Registre de voluntats anticipades de el Departament de Salut. D’aquesta manera el document queda incorporat a la història clínica compartida dels pacients i també es pot veure en la resta de l’Estat espanyol.
La inscripció en el registre és totalment voluntària. Encara que no es faci la inscripció, i sempre que es compleixin els requisits establerts per la llei (formalització davant notaria o tres testimonis), el DVA és vàlid.

El testament obert és, segons el Codi Civil, l’acte pel qual una persona disposa per a després de la seva mort de tots els seus béns o de part d’ells.
Un testament és obert quan el testador manifesta les seves últimes voluntats en presència d’aquelles persones que poden i han d’autoritzar aquest acte ia més queden assabentades del que en ell es disposa. És vàlid per a acceptar una herència.
El notari redacta i autoritza el testament obert i l’incorpora a el protocol de la Notaria on es conservarà.
A el mateix temps el notari ho comunica a l’Registre General d’actes d’última voluntat que es porta a la Direcció General de Registres i de l’Notariat.
Aquest registre serveix per facilitar la informació sobre si algú ha atorgat actes d’última voluntat, però ull, no vol dir que aquests actes siguin vàlids o autèntics ni tampoc certifica que hi hagi o no altres actes registrats amb anterioritat.

És el document que acredita si una persona ha atorgat testament o testaments i davant de quin notari o notaris. D’aquesta manera, els hereus podran dirigir-se a l’notari autoritzant de l’últim testament i obtenir una còpia autoritzada.
Encara que se sàpiga que la persona morta ha atorgat testament, el certificat segueix sent necessari per a la realització de qualsevol acte successori, com ara l’acceptació de l’herència.
Ho pot sol·licitar qualsevol persona, sempre que presenti els documents requerits. Se sol·licita en el Registre General d’Actes d’Última Voluntat de el Ministeri de Justícia acredita que s’ha atorgat o no testament.

Quan la persona difunta no ha deixat testament a Catalunya, si el difunt mor sense descendents (fills o néts), i sense cònjuge o parella de fet, els hereus seran els seus pares a parts iguals. En el cas que només quedi un dels dos progenitors amb vida, aquest serà el que hereti tot el patrimoni. Quan el difunt deixa testament els seus hereus legals són els que indica el mateix.
Cònjuge. En el cas de les parelles de fet, no entren en el dret a herència sense testament, a l’igual que si la situació matrimonial s’hagués trencat per divorci o separació judicial.

EXPLIQUI’NS EL CAS

*Camps obligatoris

  Contacta’ns

  Expliqui’ns el seu cas amb els detalls que consideri més importants.
  Ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

  Oficina

  Carrer de Lleida, 40, bajos 2ª
  Sant Boi de Llobregat 08830
  Barcelona.