Successions | Advocat herències CC

Impost de successió

Ens ocupem de forma global sobre tot el relacionat amb la seva herència, assessorant perquè eviti pagar els menys despeses i impostos.

Successions Advocat herències CC

L’impost de successions en un dels impostos que haurà de pagar els hereus d’una herència. El subjecte passiu o hereu ha d’abonar aquest impost a l’agència tributària de la comunitat on residia la persona difunta, aplicant-se els descomptes que estableix cada comunitat de l’esmentada quota si processi. L’impost de successions és un impost directe i personal (doncs s’estableix en relació amb els hereus d’una herència); subjectiu (ja que es tenen en compte les circumstàncies personals de subjecte passiu); progressiu (perquè el tipus de gravamen serà més gran com més gran sigui la base imposable) i, finalment, instantani (atès que el fet imposable es produeix de forma aïllada). Té per objecte els increments patrimonials obtinguts per les persones físiques per les adjudicacions d’herències.

La llei estatal estableix com calcular la base imposable de l’impost en funció a el cabal heretat per cada hereu. No obstant això, el càlcul de la base liquidable i la tarifa aplicable depèn de cada comunitat autònoma específica, ja que aquestes poden modificar les reduccions i els tipus que estableix l’Estat de forma subsidiària. Aquestes competències les poden exercir per delegació de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives de el nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia.

L’impost sobre successions s’ingressa en un termini de sis mesos -prorrogable altres sis-a comptar des que es produeix la mort del causant. De no realitzar-se en aquest període, es perd el dret a les possibles bonificacions que tingui establerta la comunitat autònoma corresponent, que serà en la qual hagi residit més temps el mort, en els cinc anys anteriors a el dia de la mort.

Servei Advocats Online

Una de les possibilitats a l’hora d’oferir els nostres serveis: tramitar testament, tramitar herència, impost de successió, etc… És bastant comú entre els nostres clients fer l’entrevista per telèfon o videoconferència, un cop tenim les dades necessàries les gestions són les mateixes que si ho féssim de forma presencial.

L’impost de successions en un dels impostos que haurà de pagar els hereus d’una herència. El subjecte passiu o hereu ha d’abonar aquest impost a l’agència tributària de la comunitat on residia la persona difunta, aplicant-se els descomptes que estableix cada comunitat de l’esmentada quota si processi.

Advocat Herència CC

Els impostos que haurem d’abonar a la hisenda local de cada comunitat on residia la persona difunta serà l’impost de successions. Es calcula en funció al nostre parentiu amb la persona difunta, també s’apliqués el tipus de gravamen d’acord amb la quantitat heretada i s’apliquessin les bonificacions corresponents que determini cada comunitat autonòmica.
Després tenim un altre impost si en l’herència que vam adquirir hi ha immobles, que es diu l’impost de Plusvàlua, que el liquidarem a l’ajuntament on pertanyi el immoble heretat. Com aquest impost és local cada ajuntament aplica els seus bonificacions.

Advocat Herència CC

El Decret Llei 23/2020, de 9 de juny de medides urgents en matèria tributària (DOGC, 8152, de 2020.06.11) inclou un nou calendari fiscal. En el cas de donacions:
1. Per donacions realitzades abans de el 14 de març de 2020, i per a les que en aquesta data no hagués finalitzat el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el nou termini és el temps que restava, a comptar a partir de l’1 de juliol de 2020.
2. Per donacions produïdes entre el 15 de març i el 30 de juny de 2020, el nou termini de presentació s’inicia l’1 de juliol i finalitza l’1 d’agost de 2020 o el dia hàbil immediatament posterior.

Advocat Herència CC

L’impost de successions a Catalunya, bàsicament funciona igual que en altres comunitats autònomes però a l’hora d’aplicar les bonificacions de la base imposable s’apliquessin:
1. Per parentiu
2. Per minusvalidesa
3. Per a persones majors de el grup II de parentiu de 75 anys o més
4. Per la percepció de quantitats derivades de contractes d’assegurança sobre la vida
5. Per l’adquisició d’elements patrimonials afectes a una empresa individual o activitat professional

Advocat Herència CC
6. Per l’adquisició de participacions en entitats
7. Per l’adquisició de l’habitatge habitual de l’causant
8. Per l’adquisició de finques rústiques de dedicació forestal
9. Per l’adquisició de béns culturals d’interès nacional i béns mobles catalogats i inscrits, així com l’obra pròpia dels artistes
10. Per l’adquisició de béns utilitzats en l’explotació agrària de la persona causahavent adjudicatària
11. Per l’adquisició de finques rústiques de dedicació forestal situades en terrenys d’un espai d’interès natural
12. Per sobreimposició decennal

EXPLIQUI’NS EL CAS

*Camps obligatoris

  Contacta’ns

  Expliqui’ns el seu cas amb els detalls que consideri més importants.
  Ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

  Oficina

  Carrer de Lleida, 40, bajos 2ª
  Sant Boi de Llobregat 08830
  Barcelona.