Successions | Advocat herències CC

Impost de successió

Ens ocupem de forma global sobre tot el relacionat amb la seva herència, assessorant perquè eviti pagar els menys despeses i impostos.

Successions Advocat herències CC

L’impost de successions en un dels impostos que haurà de pagar els hereus d’una herència. El subjecte passiu o hereu ha d’abonar aquest impost a l’agència tributària de la comunitat on residia la persona difunta, aplicant-se els descomptes que estableix cada comunitat de l’esmentada quota si processi. L’impost de successions és un impost directe i personal (doncs s’estableix en relació amb els hereus d’una herència); subjectiu (ja que es tenen en compte les circumstàncies personals de subjecte passiu); progressiu (perquè el tipus de gravamen serà més gran com més gran sigui la base imposable) i, finalment, instantani (atès que el fet imposable es produeix de forma aïllada). Té per objecte els increments patrimonials obtinguts per les persones físiques per les adjudicacions d’herències.

La llei estatal estableix com calcular la base imposable de l’impost en funció a el cabal heretat per cada hereu. No obstant això, el càlcul de la base liquidable i la tarifa aplicable depèn de cada comunitat autònoma específica, ja que aquestes poden modificar les reduccions i els tipus que estableix l’Estat de forma subsidiària. Aquestes competències les poden exercir per delegació de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives de el nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia.

L’impost sobre successions s’ingressa en un termini de sis mesos -prorrogable altres sis-a comptar des que es produeix la mort del causant. De no realitzar-se en aquest període, es perd el dret a les possibles bonificacions que tingui establerta la comunitat autònoma corresponent, que serà en la qual hagi residit més temps el mort, en els cinc anys anteriors a el dia de la mort.

Servei Advocats Online

Una de les possibilitats a l’hora d’oferir els nostres serveis: tramitar testament, tramitar herència, impost de successió, etc… És bastant comú entre els nostres clients fer l’entrevista per telèfon o videoconferència, un cop tenim les dades necessàries les gestions són les mateixes que si ho féssim de forma presencial.

EXPLIQUI’NS EL CAS

*Camps obligatoris

  Contacta’ns

  Expliqui’ns el seu cas amb els detalls que consideri més importants.
  Ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

  Oficina

  Carrer de Lleida, 40, bajos 2ª
  Sant Boi de Llobregat 08830
  Barcelona.